Dịch vụ về kế toán - thống kê

Dịch vụ kế toán nhằm mục đích cung cấp các thông tin hữu ích cho việc đề ra các quyết định về kinh tế và để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đội ngũ nhân viên của Kiểm toán AS nắm rõ các quy định về pháp luật kinh doanh, pháp luật kế toán, chính sách thuế, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn về kế toán của các doanh nghiệp.

  • Hướng dẫn xây dựng hệ thống kế toán;
  • Hướng dẫn và thực hiện ghi chép sổ sách kế toán;
  • Hướng dẫn và thực hiện các hồ sơ kế toán: quyết toán thuế, hoàn thuế, ưu đãi thuế;
  • Chuyển đổi báo cáo tài chính được lập từ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS);
  • Thống kê, xử lý, phân loại thông tin kế toán.