Dịch vụ về thuế

Nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là một vấn đề không đơn giản. Doanh nghiệp không chắc chắn rằng:

  • Đã tuân thủ ở mức độ nào về thuế hiện hành.
  • Đã ước lượng hết các rủi ro tiềm tàng về thuế.
  • Nhân sự kế toán đã nắm bắt đầy đủ, kịp thời và vận dụng đạt yêu cầu các quy định về thuế.
  • Đã tận dụng hết các ưu đãi về thuế.

Dịch vụ về thuế của Chúng tôi cung cấp:

  • Đánh giá báo cáo tài chính về tình hình chấp hành luật thuế.
  • Quản lý, giám sát các rủi ro về thuế.
  • Xây dựng cấu trúc thuế.
  • Tư vấn về thuế với các hợp đồng ký kết, dự án liên doanh, liên kết.
  • Đại diện doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về thuế.