AS tổ chức Cập nhật kiến thức định kỳ cho nhân viên

Ngày 04/10/2019 - Công ty AS đã tổ chức buổi sinh hoạt, cập nhật kiến thức định kỳ cho các anh chị em. 

Hoạt động cập nhật kiến thức lần này nằm trong chương trình và kế hoạch đào tạo hàng năm của Công ty. Giúp nhân viên duy trì sự hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cần thiết nhằm đảo bảo cung cấp dịch vụ chuyên môn có chất lượng dựa trên kiến thức mới nhất về chuyên môn, pháp luật,và kỹ thuật.