AS tổ chức Hội thảo tập huấn về Lập hồ sơ xác định giá giao dịch thị trường

Nhằm bi dưỡng kiến thức và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho nhân viên AS trong vấn đề " Lập hồ sơ xác định giá giao dịch thị trường". Đảm bảo đáp ứng yêu cầu tại "Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017 về Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết"

Vừa qua Ban giám đốc AS đã tổ chức buổi Hội thảo với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực TP đến từ Singapore. Nội dung Hội thảo liên quan đến việc tìm hiểu và so sánh các quy định về Hồ sơ, Mẫu biểu kê khai trong các giao dịch liên kết của Việt Nam so với Quốc tế, trong đó có Singapore, bao gồm:

Mẫu số 01

Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết.

Mẫu số 02

Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia. (Local file)

Mẫu số 03

Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu. (Master file)

Mẫu số 04

Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia. (Country by Country report).