Các trường hợp ấn định khi thanh tra giá chuyển nhượng của Cơ quan Thuế theo Nghị Định 20/2017/NĐ-CP

Trường hợp ấn định

Khu vực rủi ro

 1. Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị Định 20
 • Phụ lục 01
 1. Người nộp thuế cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại mẫu số 02, Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm Nghị định 20
 • Hồ sơ quốc gia
 • Hồ sơ toàn cầu
 1. Không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh, xác định giá tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn theo quy định tại Nghị Định 20
 • Hồ sơ quốc gia
 • Hồ sơ toàn cầu
 • Thời hạn hồ sơ
 1. Người nộp thuế sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực tế để phân tích so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết.
 • Dữ liệu so sánh
 1. Dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ.
 • Chứng từ chứng minh
 1. Không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết
 • Nguồn dữ liệu của người nộp thuế
 1. Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết tại Điều 11 Nghị Định 20.
 • Phụ lục 01 (Kê khai miễn trừ)