Công Ty Có Được Trừ Lương, Phạt Tiền Người Lao Động Không ? | Kiểm Toán AS

CÔNG TY CÓ ĐƯỢC TRỪ LƯƠNG, PHẠT TIỀN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ?

Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy đâu đó, doanh nghiệp phạt tiền, cắt lương nhân viên khi:

  • Nhân viên đi làm trễ, về sớm
  • Nhân viên không mặc đồng phục
  • Nhân viên không hoàn thành công việc được giao, trễ nãi công việc và các hình thức xảy ra tương tự

Xét về góc độ giữa doanh nghiệp và nhân viên nếu xem đây là nội dung thỏa thuận thì có thể chấp nhận, nhưng xét theo góc độ xã hội học và luật học thì đây là nội dung không thể chấp nhận.

Kiểm toán AS xin cụ thể: luật Việt Nam không cho phép trừ lương, phạt tiền nhân viên. Đối với những gì pháp luật không cho phép, mà chúng ta thỏa thuận thì không có ý nghĩa, đồng thời là vi phạm pháp luật.

LÀM SAO ĐỂ BIẾT CÔNG TY CÓ ĐƯỢC TRỪ LƯƠNG, PHẠT TIỀN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ?

Để giải quyết các vấn đề trên Bộ Luật lao động Việt Nam 2019 có đề cập ba nội dung mà người sử dụng lao động và người lao động cần quan tâm.

Nội dung 1: theo Điều 118 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Trong nội quy lao động có nội dung: “Các hành vi vi phạm lao động và các hình thức kỷ luật lao động”.

Nội dung 2: Theo Điều 124 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động chỉ được phép áp dụng một trong các hình thức xử lý kỷ luật lao động sau đây:

  • Khiển trách
  • Kéo dài thời hạn nâng lương nhưng không quá 6 tháng
  • Cách chức
  • Sa thải.

Nội dung 3: Theo Điều 102, 129 Bộ luật Lao động năm 2019, người sử dụng lao động được phép được phép khấu trừ lương nhân viên trong 03 trường hợp:

  1. Người lao động làm hư hỏng các trang thiết bị, dụng cụ hoặc có hành vi khác gây ảnh hưởng thiệt hại về mặt tài sản.
  2. Người lao động làm mất dụng cụ, các trang thiết bị, tài sản của doanh nghiệp hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động bàn giao.
  3. Người lao động tiêu hao vật tư vượt quá định mức cho phép.

Chúng ta đều biết rằng, còn rất nhiều điều trong quan hệ lao động cần được hướng dẫn thêm, vì trên thực tế có rất nhiều vấn đề xảy ra trong quan hệ lao động khó mà nói trước được, nội dung chính là doanh nghiệp không được phạt tiền, trừ lương người lao động. Doanh nghiệp không nắm rõ điều này mà thực hiện phạt tiền, trừ lương người lao động thì doanh nghiệp sẽ chính là người bị phạt.

phone
chat zalo chat facebook