Đề xuất: "Hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế và chi phí"

Theo quy định hiện nay, đối với những hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm thuế Giá trị gia tăng) phải có chứng từ thanh toán không dùng tiên mặt thì mới được khấu trừ thuế giá trì gia tăng đầu vào và ghi nhận chi phí hợp lý khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Tuy nhiên, mới đây Bộ Tài Chính đã đề xuất giảm "hạn mức" xuống còn 10 triệu đồng, tức là đối với những hóa đơn mua hàng, dịch vụ có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên (bao gồm thuế Giá trị gia tăng) muốn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và ghi nhận chi phí hợp lý khi xác định thuế TNDN phải nộp thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, đề nghị này nhằm "thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế VAT, phòng chống rửa tiền".

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm: Chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác.

1. Thanh toán qua ngân hàng

  • Chứng từ thanh toán qua ngân hàng là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  • Tài khoản của bên mua và tài khoản của bên bán là tài khoản đã đăng ký hoặc thông báo với cơ quan thuế.
  • Trường hợp thanh toán từ tài khoản của bên mua sang tài khoản bên bán mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc bên mua thanh toán từ tài khoản của bên mua mang tên chủ doanh nghiệp tư nhân sang tài khoản bên bán nếu tài khoản đã được đăng ký giao dịch với cơ quan thuế thì thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ vẫn được khấu trừ.

2. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác

  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào theo phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn tiền, cấn trừ công nợ qua người thứ 3.
  • Hàng hoá, dịch vụ mua vào được thanh toán uỷ quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ.

Lưu ý:

Phương thức thanh toán nêu trên phải được quy định cụ thể trong hợp đồng và kèm theo các giấy tờ khác chứng minh (biên bản đối chiếu số liệu và xác nhận giữa hai bên về việc thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, vay mượn hàng; hợp đồng vay, mượn tiền; chứng từ chuyển tiền từ tài khoản của bên cho vay sang tài khoản của bên đi vay …)