Điểm khác nhau giữa thanh tra thuế thông thường và thanh tra giá chuyển nhượng

Nội dung

Thanh tra thông thường

Thanh tra giá chuyển nhượng

Nghĩa vụ chứng minh vi phạm

Cơ quan thuế phải chứng minh vi phạm của người nộp thuế (“NNT”)

NNT phải chứng minh “mình đúng”. Trường hợp NNT không chứng minh được thì cơ quan thuế ấn định.

Thời gian thanh tra

Tuân thủ chặt chẽ quy định hiện hành

Thường kéo dài quá quy định do nhiều nguyên nhân.

Nội dung trọng tâm

Phát hiện xứ lý vi phạm. Việc ấn định thuế ít xảy ra với thủ tục quy định của Luật quản lý thuế

Ấn định thuế với thủ tục quy định tại quy định hiện hành (TT66/2010/TT-BTC,Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC)

Xây dựng cơ sở dữ liệu và lựa chọn doanh nghiệp độc lập

Yêu cầu ở mức độ thấp với các thủ tục ít phức tạp

Yêu cầu ở mức độ cao (bắt buộc) với các thủ tục phức tạp.

Nguồn nhân lực

Đầy đủ (nhiều kinh nghiệm)

Hạn chế (Ít cán bộ có kinh nghiệm)

NNT nhận được sự hỗ trợ của các doanh nghiệp kiểm toán có kinh nghiệm

Ít phổ biến

Rất phổ biến

phone
chat zalo chat facebook