IFRS - Lộ Trình Áp Dụng Tại Việt Nam || Kiểm toán AS

Thời gian gần đây, từ IFRS, được đề cập nhiều trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, và tiền tệ ngân hàng. Cùng kiểm toán AS tìm hiểu về IFRS và IFRS đang được áp dụng tại Việt Nam như thế nào?

IFRS LÀ GÌ ?

Tên viết tắt của IFRS là International Financial Reporting Standards, có nghĩa là Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế. Hiện tại IFRS gồm 16 chuẩn mực.

  • IFRS là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Nội dung được nghiên cứu và phát triển bởi một tổ chức độc lập phi lợi nhuận là Hội đồng Chuẩn mực Kế toán quốc tế.

  • IFRS cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng. Có thể nói đây là hướng dẫn, diễn giải chung nhất, cập nhật mới nhất về cách lập báo cáo tài chính.
  • Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận IFRS. Đồng thời khuyến cáo các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS hơn là xây dựng các thông lệ kế toán theo điều kiện của từng nước.

4 LỢI ÍCH CHUNG CỦA VIỆC ÁP DỤNG IFRS.

  1. IFRS là ngôn ngữ chung quốc tế.
  2. IFRS là khung điều kiện để doanh nghiệp của các nước lập báo cáo tài chính, niêm yết trên thị trường vốn quốc tế.
  3. IFRS làm cơ sở cho việc trình bày các báo cáo tài chính của những khách hàng sử dụng các khoản tín dụng của Ngân hàng thế giới.
  4. IFRS là chuẩn mực nhằm nâng cao tính minh bạch và trung thực báo cáo tài chính của doanh nghiệp cho mọi quốc gia.

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG IFRS TẠI VIỆT NAM

Lộ trình áp dụng này gồm 3 giai đoạn:

IRFS

  • Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị, từ năm 2019, đến năm 2021.

Trong giai đoạn này Bộ Tài chính chuẩn bị các điều kiện cần thiết triển khai thực hiện Đề án. Nhằm đảm bảo hỗ trợ các doanh nghiệp bắt đầu áp dụng IFRS từ năm 2022 như: công bố bản dịch IFRS ra tiếng Việt, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng các hướng dẫn áp dụng IFRS.

  • Giai đoạn 2: Giai đoạn thử nghiệm, từ năm 2022, đến năm 2025.

Bộ Tài chính lựa chọn một số doanh nghiệp như công ty mẹ của tập đoàn kinh tế Nhà nước, công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn, để lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS. Doanh nghiệp FDI nước ngoài, được phép tự nguyện áp dụng IFRS cho báo cáo tài chính riêng.

  • Giai đoạn 3: Giai đoạn bắt buộc áp dụng IFRS, từ sau năm 2025.

Các công ty bắt buộc phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo IFRS. Bao gồm tất cả các công ty mẹ của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tất cả các công ty niêm yết, tất cả các công ty đại chúng có quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết, doanh nghiệp khác cũng được tự nguyện lập báo cáo tài chính riêng theo IFRS.

Tuy nhiên lộ trình này có vẻ sẽ chậm lại do tình hình dịch bệnh covid và một số yêu cầu cần nghiên cứu thêm tại Việt Nam.

phone
chat zalo chat facebook