Khái quát về chương trình kiểm toán mẫu | Kiểm toán AS

Mỗi doanh nghiệp kiểm toán sẽ có một chương trình kiểm toán riêng của mình, nhưng tất cả đều dựa trên một chương trình chung, gọi là “Chương trình kiểm toán mẫu”.

Các trường đại học có đào tạo chuyên ngành kiểm toán tại Việt Nam hiện nay, vì nhiều lý do khác nhau, có trường giảng dạy cho sinh viên Chương trình kiểm toán mẫu, có trường không giảng dạy.

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm nguồn tham khảo kiến thức, chúng tôi xin chia sẻ tổng quan “Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán Báo cáo tài chính” tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, phạm vi áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu:

Phạm vi của Chương trình kiểm toán mẫu được thiết kế nhằm trợ giúp các doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên trong việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán.

Chương trình kiểm toán mẫu dùng để thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính cho doanh nghiệp độc lập thuộc ngành sản xuất, thương mại, và dịch vụ.

Chương trình kiểm toán mẫu không thay thế cho các quy định pháp luật kiểm toán. Vì vậy, khi sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu, doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên phải căn cứ vào quy định của chuẩn mực kiểm toán và pháp luật có liên quan, để áp dụng về quy trình kiểm toán sao cho phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị được kiểm toán. Đồng thời, có thể sử dụng kinh nghiệm thực tiễn, và sự xét đoán chuyên môn của kiểm toán viên để sửa đổi, bổ sung khi cần thiết cho từng chương trình kiểm toán riêng lẻ.

Lưu ý, việc áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu là không bắt buộc mà tuỳ thuộc quyết định của ban lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán.

Thứ hai, phương pháp tiếp cận của chương trình kiểm toán mẫu:

Phương pháp tiếp cận của chương trình kiểm toán mẫu là “phương pháp kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro”. Theo đó, Kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán không chỉ chú trọng đến các “rủi ro kiểm toán” thông thường, mà còn quan tâm đến các “rủi ro kinh doanh” của doanh nghiệp được kiểm toán.

Phương pháp kiểm toán tiếp cận dựa trên rủi ro giúp kiểm toán viên tập trung nguồn lực vào những nội dung, vấn đề trọng yếu của cuộc kiểm toán, nhằm giảm thiểu rủi ro kiểm toán tới mức thấp chấp nhận được. Từ đó, Kiểm toán viên sẽ đưa ra ý kiến xác nhận dựa trên cơ sở khoa học, nâng cao giá trị và độ tin cậy của các báo cáo kiểm toán.

Thứ ba, chu trình cuộc kiểm toán:

Chu trình cuộc kiểm toán là quá trình làm việc tuân thủ theo các chuẩn mực kiểm toán, từ quản lý ban đầu, chấp nhận cuộc kiểm toán đến lúc kết thúc, phát hành báo cáo kiểm toán.

Chu trình được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Kế hoạch kiểm toán;

Giai đoạn 2: Thực hiện kiểm toán;

Giai đoạn 3: Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo.

Chúng tôi vừa trình bày 3 nội dung tổng quan nhất, tạm gọi là “nhập môn Chương trình kiểm toán mẫu” đến với các bạn sinh viên chuẩn bị vào “thực chiến” với nghề kiểm toán.

phone
chat zalo chat facebook