Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 Nâng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) lên mức 30%

Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

  • Chi phí lãi vay được bù trừ lãi tiền gởi và lãi cho vay
  • Nâng tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) lên mức 30%:

Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ.

Chi phí lãi vay được trừ tối đa = 30% x (Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh + Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ – Lãi tiền gởi và lãi cho vay + Chi phí khấu hao)

  • Phần lãi vay không được trừ được chuyển liên tục và không quá 05 năm qua kỳ tính thuế tiếp theo (để xác định chi phí lãi vay được trừ).
  • Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này
  • Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/06/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.
  • Hồ sơ khai thuế năm 2017, 2018 được áp dụng theo quy định mới nhưng phải kê khai và nộp bổ sung trước ngày 01/01/2021. Nếu điều chỉnh làm giảm số thuế phải nộp, tiền chậm nộp thì được bù trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020, nếu không bù trừ hết thì được bù trừ vào các năm tiếp theo tối đa đến năm 2025.
  • Nếu năm 2017 và 2018 đã thanh kiểm tra, cơ quan thuế TÍNH LẠI CHO NGƯỜI NỘP THUẾ tại cơ quan thuế (không xuống kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp nữa)

Nội dung Nghị định