Những điều cần làm trước khi thanh, kiểm tra chuyển giá (Giao dịch liên kết) | Kiểm toán AS

Hiện tại, thanh tra chuyển giá là một trong những nội dung thanh tra quan trọng và chiếm tỷ lệ thu thuế cao nhất của cơ quan thuế trong một cuộc thanh tra, do đó các doanh nghiệp nằm trong qui định về chuyển giá cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng trước khi cơ quan thuế kiểm tra.

Qua đúc kết từ các cuộc thanh tra các năm gần đây, Kiểm toán AS xin gửi đến quí vị những nội dung cần chuẩn bị cho thanh tra chuyển giá.

Chúng ta có 5 bước như sau:

5 bước chuẩn bị thanh tra chuyển giá

Bước thứ nhất: “Định nghĩa giao dịch liên kết”.

Cần xác định chắc chắn rằng, công ty mình có nằm trong “định nghĩa” về giao dịch liên kết, hay không?

Cụ thể:

 • Từ năm 2010, đến năm 2016, xem thông tư 66.
 • Từ năm 2017 đến năm 2019, xem nghị định 20, và thông tư 41.
 • Từ năm 2020 đến hiện nay, xem nghị định 132.

Bước thứ hai: “Kiểm tra tính tuân thủ”.

Khi đã nằm trong định nghĩa về giao dịch liên kết thì cần kiểm tra về tính “tuân thủ”. Tính “tuân thủ” bao gồm các công việc sau:

 • Kiểm tra việc kê khai giao dịch liên kết hay chưa. Thực hiện kê khai 4 mẫu theo qui định.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ chứng minh chi tiết cho các mẫu biểu kê khai bao gồm: hồ sơ quốc gia, hồ sơ toàn cầu, báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

Bước thứ ba: “Đánh giá mức độ rủi ro”.

Đánh giá mức độ rủi ro là xem xét mức độ ảnh hưởng của giao dịch liên kết, để từ đó có nhận định ban đầu về rủi ro của chuyển giá như sau:

 • Xem xét độ lớn các giao dịch phát sinh với bên liên quan như: mua hàng hóa hay bán hàng hóa; vay hay cho vay, mua dịch vụ hay bán dịch vụ.
 • Xem xét giao dịch phát sinh với một hay nhiều đối tượng là bên liên quan.

Bước thứ tư: “So sánh tương đồng”.

so sánh tương đồng

Nội dung so sánh giá tương đồng như sau:

 • So sánh giá của giao dịch của công ty với bên độc lập. Nếu có chênh lệch, thì chênh lệch này là có lợi, hay bất lợi cho công ty, và giá trị là bao nhiêu?
 • Xem xét báo cáo tài chính của công ty đang ghi nhận lãi hay lỗ, lãi nhiều hay lãi ít, lỗ nhiều hay lỗ ít. Xác định nguyên nhân lãi lỗ của công ty.
 • Xem xét có nguyên nhân đặc biệt nào ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của năm đánh giá hay không. Nguyên nhân đặc biệt này xem xét cả công ty và đối tượng so sánh độc lập. Mục đích để loại trừ khi tính toán.
 • Xem xét các công ty là bên liên quan có giao dịch thì thuế suất tại các công ty này là bao nhiêu? Có cao hơn hay thấp hơn công ty mình không?  Đồng thời, so sánh với tỷ suất lãi chung của tập đoàn với mức lãi công ty, cao hay thấp hơn, tìm hiểu nguyên nhân.

Bước thứ năm: “Tính toán và chuẩn bị về mặt tài chính”.

Theo quy định của pháp luật thuế về chuyển giá như sau:

 • Khi có số thuế phải nộp cao hơn với số thuế của so sánh giá, thì công ty phải điều chỉnh tăng số thuế phải nộp so với số đã kê khai và nộp thuế.
 • Khi có số thuế phải nộp thấp hơn với số thuế của so sánh giá, thì công ty không điều chỉnh giảm số thuế phải nộp đã kê khai.

Tóm lại:

Việc thanh tra thuế về chuyển giá là nội dung thanh tra rất quan trọng, công ty cần lưu ý đặc biệt. Công ty thuộc “định nghĩa” giao dịch liên kết cần xem xét “tính tuân thủ” và “đánh giá rủi ro”, để từ đó “so sánh”, “tính toán”, hoạch định đúng trong việc giải trình trong cuộc thanh tra chuyển giá.

phone
chat zalo chat facebook