Sự kiện sau ngày kết thúc niên độ || Kiểm toán AS

Một trong những yêu cầu chính của Báo cáo tài chính đã kiểm toán là báo cáo tài chính đã được xác nhận trình bày trung thực và hợp lý.

Nhưng để xác nhận sự trình bày trung thực hợp lý báo cáo tài chính cho năm tài chính thì không phải chỉ xem xét kiểm tra các phát sinh trong năm mà chuẩn mực kiểm toán còn yêu cầu kiểm toán viên phải kiểm tra các sự kiện xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính nhưng trước ngày công bố báo cáo tài chính.

Mục đích của công việc này là đảm bảo sự trung thực hợp lý của báo cáo tài chính trong năm được thể hiện một cách toàn vẹn hơn, liên tục hơn và đảm bảo hơn.

Vậy các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là gì ? ?

Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm là những sự kiện có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến báo cáo tài chính, đã phát sinh trong khoảng thời gian từ sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính.

Ta có, 3 loại sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

Một là: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh:

Đây là những sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính và yêu cầu phải điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.

Ví dụ: Thông tin nhận được sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cung cấp bằng chứng về một tài sản bị tổn thất trong kỳ kế toán năm hoặc giá trị của khoản tổn thất được ghi nhận từ trước đối với tài sản này cần phải điều chỉnh, như:

  • Khách hàng bị phá sản sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đã chứng minh khoản phải thu của khách hàng trên Bảng cân đối kế toán cần phải điều chỉnh thành khoản lỗ trong năm.
  • Hàng tồn kho được bán sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, cung cấp bằng chứng về giá trị thuần có thể thực hiện được vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm của hàng tồn kho.

Hai là: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh:

Đây là những sự kiện cung cấp bằng chứng về các sự việc đã tồn tại trong năm tài chính và không yêu cầu điều chỉnh trước khi lập báo cáo tài chính.

Ví dụ: Việc giảm giá trị thị trường của các khoản đầu tư vốn góp liên doanh, các khoản đầu tư công ty liên kết, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm đến ngày phát hành báo cáo tài chính, là sự kiện không ảnh hưởng đến giá trị khoản đầu tư nên không điều chỉnh.

Ba là: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm không cần điều chỉnh, nhưng phải trình bày trên báo cáo tài chính:

Đây là những sự kiện cung cấp bằng chứng về sự việc mang tính chất định tính nhiều hơn định lượng, xảy ra sau năm tài chính kết thúc. Nếu thiếu thông tin này thì báo báo sẽ không trọn vẹn và có thể vi phạm tính hoạt động liên tục doanh nghiệp.

Ví dụ:

  • Việc hợp nhất kinh doanh hoặc thanh lý công ty.
  • Việc công bố kế hoạch ngừng hoạt động công ty.
  • Nhà xưởng sản xuất bị phá hủy vì hỏa hoạn, thiên tai.
  • Xuất hiện những vụ kiện tụng lớn.

Chúng ta vừa điểm qua 3 nội dung về các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Tóm lại cần lưu ý như sau: Khi xác định được các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm, người lập báo cáo tài chính cần xác định các sự kiện thuộc dạng cần điều chỉnh hay không cần điều chỉnh, nếu thuộc sự kiện không cần điều chỉnh, thì cần xem xét thêm về mức độ ảnh hưởng của các sự kiện này đến việc lập, và trình bày báo cáo tài chính.

phone
chat zalo chat facebook