Thông tin quan trọng tại Nghị định 41/2020 về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Ngày 08/4, Chính phủ ban hành Nghị định gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Để bảo đảm quyền lợi của mình phải biết rõ quy định về gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020.

1. Đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất?

n cứ Điều 1 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm:

Trường hợp 1. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

- Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện…

- Xây dựng.

Trường hợp 2. Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

- Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản.

- Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.

- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim.

Danh mục ngành kinh tế nêu tại trường hợp 1 và 2 được xác định theo Quyết địn27/2018/QĐ-TTg.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm

Căn cứ xác định:

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được xác định theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP.

- Sản phẩm cơ khí trọng điểm được xác định theo Quyết định 319/QĐ-TTg.

Trường hợp 4: Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Trường hợp 5: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

2. Lùi thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 5 tháng

Theo Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gia hạn như sau:

2.1. Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu)

TT

Đối tượng

Kỳ tính thuế được gia hạn

Hạn cũ

Hạn mới

1

Kê khai theo tháng

Tháng 3/2020

20/4/2020

Được gia hạn 05 tháng.

Tháng 4/2020

20/5/2020

Tháng 5/2020

20/6/2020

Tháng 6/2020

20/7/2020

2

Kê khai theo quý

Quý 1/2020

30/4/2020

Quý 2/2020

30/7/2020

2.2. Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

TT

Kỳ được gia hạn

Hạn cũ

Hạn mới

1

Số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp theo quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019

Hạn quyết toán chậm nhất là ngày 30/3/2020

Được gia hạn 05 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế.

2

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 1/2020

30/4/2020

3

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý 2/2020

30/7/2020

 

2.3. Gia hạn nộp thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 31/12/2020.

2.4. Gia hạn tiền thuê đất

Khoản 4 Điều 3 Nghị định 41/2020/NĐ-CP quy định thời hạn gia hạn đối với tiền thuê đất như sau:

- Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm thì gia hạn là 05 tháng.

- Quy định gia hạn áp dụng đối với cả doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhiều Quyết định, Hợp đồng thuê đất trực tiếp của Nhà nước và có nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh khác nhau trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại khoản 1, 2, 3 và khoản 5 Điều 2 Nghị định 41/2020.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn nộp thuế

Bước 1: Lập Giấy đề nghị gia hạn

Bước 2: Gửi Giấy đề nghị gia hạn

Nơi gửi: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Thời điểm nộp:

- Nộp Giấy đề nghị gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý).

- Trường hợp Giấy đề nghị gia hạn không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tháng (hoặc theo quý) thì thời hạn nộp chậm nhất là ngày 30/7/2020.

- Nếu người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.