Thuế nhà thầu: Tập 2 - Cách tính thuế nhà thầu.

Chúng tôi đã có dịp chia sẻ thuế nhà thầu là gì? Ai nộp? Ai miễn thuế nhà thầu? và cách nhận dạng thuế nhà thầu khi có phát sinh yếu tố nước ngoài.

Xin được nhắc lại một chút, thuế nhà thầu nôm na là thuế thu từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài không đăng ký kinh doanh ở Việt Nam nhưng có thu lợi ích trong lãnh thổ Việt Nam, lợi ích từ: đất liền, vùng biển, vùng trời, lòng đất, không gian mạng trong lãnh thổ Việt Nam.

Nội dung hôm nay, ta bàn về cánh tính thuế nhà thầu là doanh nghiệp nước ngoài, theo phương pháp trực tiếp.

Nhà thầu là doanh nghiệp nước ngoài thì thuế nhà thầu gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ta có công thức:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ % GTGT.

Trong đó, doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu chưa bao gồm thuế GTGT/(1 – Tỷ lệ % GTGT)

Thuế TNDN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ % TNDN.

Trong đó, doanh thu tính thuế TNDN = Doanh thu chưa bao gồm thuế TNDN/(1 – Tỷ lệ % TNDN)

Chú ý:

  • Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đã bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp không bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đây là nội dung các bạn thường bị quên dẫn đến sai sót khi tính thuế. Các bạn xem diễn giải này nhé.

Doanh nghiệp Việt Nam mua một dịch vụ từ Công ty Chi-ca-go Hoa Kỳ, dịch vụ cung cấp trọn gói tại Việt Nam với giá là 100 đồng. Giả sử thuế giá trị gia tăng là 5%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 1%. Ta tính thuế nhà thầu như sau:

Bước một:

Thuế giá trị gia tăng = 100 đồng x 5% = 5 đồng

Bước hai:

Thuế thu nhập doanh nghiệp =100 đồng - 5 đồng thuế giá trị gia tăng x  5% = 0,95 đồng.

Kết quả tính toán:

Số thuế nhà thầu phải nộp =5 đồng +  0,95 đồng = 5,95 đồng.

Vậy giá dịch vụ thực sự = 100 đồng - 5 đồng thuế giá trị gia tăng - 0,95 đồng thuế thu nhập doanh nghiệp =  94,05 đồng.

Ngược lại, Công ty Chi-ca-go Hoa Kỳ, thỏa thuận rằng, không biết về thuế nhà thầu Việt Nam. Chỉ cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, nhận trọn khoản tiền 94,05 đồng. Vậy Công ty Việt Nam phải tính toán số thuế nhà thầu như sau:

Bước một:

Xác định Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp = 94,05 đồng /(1- 1%) = 95 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp = 95 đồng x 1% = 0,95 đồng.

Bước hai:

Xác định Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng = (94,05 đồng + 0,95 đồng)/(1 - 5%) = 100 đồng.

Thuế giá trị gia tăng phải nộp là = 100 đồng x 5% = 5 đồng.

Kết quả tính toán:

Số thuế nhà thầu phải nộp = 0,95 đồng +  5 đồng = 5,95 đồng.

Tóm lại, qua cách tính cụ thể trên, ta có nguyên tắc cơ bản để tính thuế nhà thầu theo giá Gross và giá Net như sau:

  • Nếu hợp đồng là Gross, thì ta thực hiện tính lần lượt, là tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) trước, rồi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
  • Nếu hợp đồng là Net, thì ta thực hiện tính lần lượt, là tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trước, rồi tính thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Hy vọng nội dung trên sẽ giúp các bạn tính đúng về thuế nhà thầu và hỗ trợ các bạn đàm phán giá mua hàng hóa, dịch vụ với đối tác với doanh nghiệp nước ngoài.

phone
chat zalo chat facebook