Tóm tắt thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 06 năm 2021 -Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Hướng dẫn việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Đối tượng áp dụng là

Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai, thực hiện giao dịch với các bên có quan hệ liên kết và có đề nghị với cơ quan thuế về việc áp dụng APA. Các bên có quan hệ liên kết được quy định tại Điều 5 Nghị định số 132/2020/NĐ- CP.

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Là các giao dịch liên kết được quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP.

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện

  1. Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA.
  2. Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP, dựa trên các thông tin, dữ liệu tuân thủ quy định tại Điểm b, Khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế.
  3. Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế. Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Nguyên tắc áp dụng APA

APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác và người nộp thuế cùng hợp tác, trao đổi, đàm phán thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch liên kết.

Đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế được giải quyết trên cơ sở hồ sơ với các tài liệu, thông tin cần thiết theo quy định tại Khoản 3, Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP do người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời.

Việc phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và phương pháp được sử dụng để so sánh, xác định giá của giao dịch liên kết thuộc phạm vi áp dụng của APA được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ- CP.

Hồ sơ, thông tin và dữ liệu sử dụng

  • Hồ sơ đề nghị áp dụng APA thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
  • Hồ sơ đề nghị áp dụng APA được thể hiện bằng tiếng Việt;
  • Trường hợp hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương thì có thêm bản tiếng Anh.
  • Người nộp thuế đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch.
  • Người nộp thuế chịu trách nhiệm về tính đồng nhất của nội dung giữa hồ sơ nộp cho cơ quan thuế Việt Nam và hồ sơ do bên liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA nộp cho cơ quan thuế đối tác (nếu có).

Đối với việc trao đổi, đàm phán nội dung APA

Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp dụng APA song phương hoặc đa phương, người nộp thuế có trách nhiệm thông báo với bên liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA để đề nghị cơ quan thuế đối tác liên lạc và xúc tiến việc trao đổi, đàm phán với Tổng cục Thuế Việt Nam.

Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế theo Thông tư 45/2021/TT-BTC

Quyền của người nộp thuế

Người nộp thuế có quyền đề nghị với Tổng cục Thuế về việc rút đơn hoặc dừng đàm phán tại bất cứ thời điểm nào trước khi APA được ký kết; Có quyền mời hoặc thuê chuyên gia độc lập là người có kỹ năng, kiến thức phù hợp với nội dung APA để tham gia trao đổi, đàm phán APA. Trong các văn bản ghi nhận kết quả trao đổi, đàm phán phải được ký xác nhận bởi người nộp thuế.

Trường hợp trong khi thực hiện APA, nếu có phát sinh việc đánh thuế trùng hoặc có sự điều chỉnh về thu nhập chịu thuế dẫn đến bất lợi cho người nộp thuế xuất phát từ quyết định của cơ quan thuế đối tác, người nộp thuế có quyền đề nghị Tổng cục Thuế Việ Nam sửa đổi hoặc hủy bỏ APA theo quy định tại Khoản 9 và Khoản 10, Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế

Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác các thông tin, dữ liệu cho cơ quan thuế trong quá trình tham vấn (nếu có), nộp hồ sơ chính thức, thẩm định, đàm phán, ký kết, thực hiện APA cũng như trong quá trình giải quyết đề nghị gia hạn, sửa đổi APA theo quy định tại Điều 97 Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế có trách nhiệm lập và nộp các báo cáo APA thường niên cho từng năm tính thuế và báo cáo đột xuất (nếu có) trong giai đoạn hiệu lực của APA đã ký két theo quy định tại Khoản 7, Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20/12/2021/2013 của Bộ Tài chính hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/08/2021 được thay bằng thông tư 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021.

Ban biên tập - Công ty kiểm toán AS.