Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB Ngày 12/8/2016 Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn mới về thuế GTGT, TTĐB Ngày 12/8/2016 hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế

Download
phone
chat zalo chat facebook